top of page

Faaliyet Alanlarımız

Kanıtlanmış Sonuçlar

Ceza Hukuku

 • Ağır ceza mahkemesi tarafından görülen ceza davaları

 • İlk derece mahkemesinin görev alanına giren ceza davaları

 • Siber suçları içeren ceza davaları

 • Tutuklama, el koyma, arama ve gözaltı gibi zorlayıcı koruyucu önlemler

 • Tutuklama kararlarına itiraz başvurusu

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanıkların savunması

 • Ceza davasının her aşamasında mahkemeye tahliye taleplerinin iletilmesi

 • Ceza davalarında mağdurlar veya şikayetçiler için yasal temsil

 • Mahkeme kararlarının temyiz, yeniden görüşülme ve düzeltme başvurularının yapılması

 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara ilişkin başvuruların ele alınması.

Tazminat Hukuku

 • Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.

 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının yönetilmesi.

 • Tıbbi ihmalden kaynaklanan tazminat taleplerini içeren malpraktis davalarında müvekkilleri temsil etmek.

 • Boşanma davası yanında açılan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.

 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.

 • Sözleşmeden doğan ihtilaflardan kaynaklanan talep ve tazminatlarla ilgili davaların yönetilmesi.

 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin alacak ve tazminat davalarında müvekkillerin temsil edilmesi.

Gayrimenkul Hukuku

 • Bir taşınmazın tapu tashihi davası.

 • Merhumun muvazaası (mirastan kurtulmaya teşebbüs) nedeniyle bir tapunun iptali ve tescilini içeren bir hukuk davası.

 • İmar başvurusundan doğan tapu iptali ve tesciline ilişkin hukuki ihtilaf.

 • Vekaletnamenin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali ve tescili davası.

 • Gayrimenkule müdahalenin yasaklanması (yetkisiz girişin önlenmesi) ile ilgili bir dava.

 • Arazi işgali (ecrimisil) için tazminat davası.

 • Ön alım haklarına (Sufa) ilişkin yasal dava.

 • Ortaklığın tasfiyesi (izale-i şüyu) davaları.

 • Mülkiyet birimleri karşılığında inşaat sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması.

 • Gayrimenkul satış sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.

 • Kamulaştırma, acil kamulaştırma ve kamulaştırmasız müsadere içeren davalar.

 • Yasal tavsiye ve rehberlik sağlanması.

Vergi Hukuku

 • İptal veya iptal davası.

 • İptal davalarında yürütmeyi durdurma başvuruları.

 • Tam düzeltme veya tazminat davası.

 • Vergi cezalarına resmi itiraz.

 • Vergi cezalarının yasal takip yoluyla iptali.

 • İtiraz ve iptal için gümrük vergilerine ve cezalarına itiraz etmek için yasal işlem.

Şirketler Hukuku

 • Hem anonim hem de limited şirketlere danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Şirket satın alma ve birleşmelerinde yardım.

 • Ticaret ve rekabet hukuku konularında uzmanlık.

 • Çeşitli ticari sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi

 • İş hukuku kapsamındaki tespitleri içeren davaların ele alınması.

 • İşçi hak ve alacaklarından doğan alacak ve tazminat davalarının yönetilmesi.

 • İş kazalarından kaynaklanan hem maddi hem de manevi tazminat taleplerini içeren davalar.

Miras Hukuku

 • Hileli miras davası (muris muvazaası).

 • Mirasçı tayini için vasiyet ve sözleşmelerin hazırlanması ve taslağı.

 • Ölüme kadar bakım sözleşmelerinin hazırlanması ve taslağı.

 • Terekelerin tespiti, sicil düzenlemesi ve bölünmesine ilişkin davalar.

 • Miras eleştirisi davası.

 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası.

 • Hileli miras hukuku işlemlerinin iptalini isteyen hukuki davalar.

 • Miras talepleri veya mirasçıların reddi ile ilgili davalar (reddedilen miras)

Medeni Hukuku

 • Boşanma davaları, ister dostane ister çekişmeli olsun.

 • Boşanma davalarında hem maddi hem de manevi tazminat talep eden davalar.

 • Nafaka, çocuk velayeti ve boşanmadan kaynaklanan hem maddi hem de manevi tazminat taleplerini içeren davalar.

 • Boşanmada mal paylaşımı davaları, iştirak ve katkı payı taleplerine ilişkin davalar dahil.

 • Ailenin Korunması Kanunu'na göre açılacak yasal işlemler.

 • Nesep, tanıma veya babalık konusundaki anlaşmazlıklar dahil olmak üzere babalık tesisi davaları.

 • Hukuki danışmanlık sağlanması ve yasal dilekçelerin hazırlanması.

bottom of page